نوع خبر 
 
 
مزایده عمومی محدوده های اکتشافی و معدنی استان زنجان در سال 98
سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان در اجرای ماده 10قانون معادن و اصلاحیه آن و آیین نامه اجرایی، درنظردارد امتیاز بهره برداری از معادن وتکمیل عملیات اکتشافی محدوده های اکتشافی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستور العمل های معدنی از طریق مزایده عمومی به دارندگان صلاحیت فنی و مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشورمجاز به فعالیت اقثصادی میباشند ، واگذار نماید.

سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان در اجرای ماده 10قانون معادن و اصلاحیه آن و آیین نامه اجرایی، درنظردارد امتیاز بهره برداری از معادن وتکمیل عملیات اکتشافی محدوده های اکتشافی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه ها و دستور العمل های معدنی از طریق مزایده عمومی به دارندگان صلاحیت فنی و مالی و اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشورمجاز به فعالیت اقثصادی میباشند ، واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده از ساعت 8:00صبح روز دوشنبه مورخ 13/8/98 به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir و یا سایت سازمان به آدرس www.znj.mimt.gov.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده اقدام و پیشنهادات خود را پس از بازدید از محدوده های مورد نظر با توجه به شرایط مندرج تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه مورخ 2/9/98 به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.

همچنین متقاضیان می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به شرکت در مزایده و در نهایت پیشنهاد قیمت اقدام و پس از تکمیل اطلاعات در سامانه ستاد، مدارک فیزیکی( کاغذی) را در قالب پاکت لاک و مهر شده به سازمان استان تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمنا متقاضیان می توانند جهت مشاهده و ضعیت محدوده ها، به سامانه کاداستر معادن https:// cadaster.mimit.gov.ir مراجعه نمایند. به پیشنهادات ناخوانا، مخدوش، بدون فیش بانکی یا ضمانت نامه ، سپرده ناقص، مشروط، فاقد امضاء و یا خارج از شرایط مزایده و عدم درج درخواست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و کلیه پیشنهاداتی که در مهلت مقرر تسلیم سازمان صمت نشده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکرمهم اینکه متقاضیان شرکت در مزایده می بایست در اولین اقدام، نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی( توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و سپس درمزایده شرکت نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات درخصوص سامانه یاد شده می توانند با شماره 41931-021 پشتیبانی سامانه ستاد تماس حاصل نمایند.

پیشنهادات واصله راس ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 4/9/98 درکمیسیون مزایده ( سامانه ستاد) درمحل سازمان گشوده و قرائت خواهد شد.

 

شایان ذکر است به پیشنهادات خارج از سامانه ستاد در زمان بازگشایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شنبه 18 آبان 1398  7:38

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 8 بهمن 1399  1:8:3
تعداد بازديد از اين خبر : 1337
کدخبر : 223
Loading image. Please wait