نوع خبر 
 
 
اکتشاف عناصر نادر خاکی و استراتژیک در پهنه البرز مرکزی
‏‎ تیم تخصصی پروژه ملی اکتشاف عناصر نادر خاکی و استراتژیک در مرکز پژوهش های کاربردی علوم زمین سازمان زمین شناسی پس از اجرای فعالیت های اکتشافی در استان البرز به شواهد امید بخشی در محدوده سنج دست یافت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های کاربردی علوم زمین، مجری پروژه ملی اکتشاف عناصر نادر خاکی و استراتژیک در این خصوص گفت: در راستای سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر شکوفایی بخش معدن و احیاء صنایع معدنی و توجه به اهمیت افزایش ارزش افزوده تولیدات معدنی در قالب محصولات جانبی معادن، کارشناسان ما با استفاده از الگوهای زمینشناسی و تجربیات اکتشافی مشاوران داخلی و خارجی همچون دکتر هاشم امامی، دکتر مارتیا صادقی، دکتر ابراهیم راستاد، مهندس علی محمدی جوآبادی، مهندس علیرضا نمدمالیان، دکتر میرعلی اصغر مختاری، دکتر خالق خوشنودی و... و متعاقباً جمعآوری و تلفیق اطلاعات موجود از سیستم های مختلف زمینشناسی ناحیه البرز مرکزی، پس از اجرای فعالیتهای اکتشافی در ورقههای 1:100000 پوشش دهنده استان البرز، به شواهد امیدبخشی در محدوده سنج دست یافته اند.
 دکتر سمیه ویسه افزود: اولویت نخست اکتشافی تحت عنوان محدوده اکتشافی سنج با مساحت تقریبی ۵۰ کیلومترمربع به روش شبکهای لیتوژئوشیمیایی، در مقیاس 1:5,000 از واحدهای سنگی مختلف، مورد نمونهبرداری قرار گرفته است.
ویسه با اشاره به اینکه زون البرز مرکزی، به سبب برخورداری از محیط های مناسب زمین شناسی از دیدگاه اکتشاف عناصر نادر خاکی مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است، اضافه کرد: لایههای اطلاعاتی مورد استفاده در این مرحله شامل نقشههای زمینشناسی 1:100,000، لایههای اطلاعاتی ژئوفیزیک هوابردی از نوع مغناطیس و رادیومتری، تصاویر ماهوارهای استر و دادههای ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای پهنه موردنظر هستند که در این موارد از بانک اطلاعاتی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور استفاده شده است.
و
ی افزود: از مجموع حدود 250 هزار کیلومترمربع مساحت تحت پوشش مطالعات اکتشافی عناصر نادر خاکی در ایران تاکنون توسط مرکز پژوهش های کاربردی علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور، مساحت 5167 کیلومترمربع از پهنه استان البرز تحت بررسیهای اکتشافی قرار گرفته است .
سمیه ویسه افزود: کلیه نمونه های برداشت شده در بسته های آنالیزی 54 عنصری برای 250 نمونه معادل 13500عنصر با روش هضم فیوژن و چهار اسید با دستگاه ICP-MS و در غلظت های بالاتر با استفاده از دستگاه ICP-OES آنالیز و همراه با سایر مطالعات کانی شناسی در آزمایشگاه مرجع مرکز پژوهش های کاربردی علوم زمین مورد بررسی قرار گرفته است.
مجری طرح ملی اکتشاف عناصر نادر خاکی و استراتژیک در ادامه گفت: پس از بررسی ها مشخص شد در حاشیه توده و بخشهای متاسوماتیسمی با مساحت تقریبی 28 کیلومترمربع، کانیسازیهای عناصر نادر خاکی در فازهای آلانیتی- آپاتیتی(فسفاته- سیلیکاته) بروز یافته است بطوریکه از نتایج آنالیز بهدستآمده عیار 32 نمونه به شکل چشمگیری بالاتر از حد زمینه اقتصادی بوده و با عیار مجموع عناصر نادر خاکی به ترتیب 5.4 درصد (پنج و چهار دهم درصد) و 3.1 درصد (سه و یک دهم درصد) حائز بیشترین مقادیر بهدستآمده برای کمیت TREE هستند و مابقی نمونه ها نیز با مقادیر 3520، 1939، 1592، 1392، 466  پیپیام (گرم در تن) در ردههای بعدی قرار دارند.
سمیه ویسه افزود: مقایسه محدوده سنج با پهنه ایرانمرکزی (زون بافق ـ پشت بادام) با مقدار  TREE  در کانسنگ خام آپاتیتی ـ مگنتیتی در حدود 2.7 درصد (دو و هفت دهم درصد) و ناحیه متالوژنی طارم در استان زنجان با مقدار 1.6 درصد (یک و شش دهم درصد)لزوم ادامه مطالعات اکتشافی تفصیلی و حتیالامکان زیرسطحی را برای توجیه اقتصادی شواهد موجود بیش از پیش ضروری می کند.

مطالعات
دفتری و صحرایی محدوده سنج در پهنه البرز مرکزی، در قالب گزارش ١٦٠ صفحه ای در دسترس عموم قرار دارد.

 


دوشنبه 20 شهريور 1396  10:54

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 2 مهر 1397  1:51:53
تعداد بازديد از اين خبر : 2010
کدخبر : 95