• نمایش صفحه شماره 2

 • کواترنری

  دوره کواترنری بخشی از زمانبندی زمین شناسی است که در انتهای دوران سوم زمین شناسی قرار گرفته و حدود دو میلیون سال گذشته تا زمان حال را دربر می گیرد. این دوره به دو اشکوب زیر تقسیم می شود:

  - پلئیستوسن (حدود دو میلیون سال تا یازده هزار سال قبل)

  - هولوسن (حدود یازده هزار سال قبل تا عهد حاضر)

   با وجود محدودیت زمانی، کواترنری حوادث بسیاری را در بر داشته است که آن را از همه دوران های دیگر زمین شناسی متمایز ساخته است. این تمایز در شرایط ساختمانی و شکل گیری مناظر امروزی زمین، شرایط آب و هوایی و تغییرات آن، تکامل و تنوع آثار حیاتی گیاهی و جانوری و بخصوص در رابطه با زندگی انسان می باشد. شناخت کواترنری یعنی پی بردن به چگونگی روند تکاملی حوادثی که امروزه به صورت های مختلف از قبیل آتشفشان، زمینلرزه، گسل ها، یخچال ها، جابجایی های زمین، پس روی و پیش روی دریاها، تغییرات جوی، بیابان زایی، فرسایش و آلودگی های طبیعی ظاهر می شود. این حوادث به طور دائم بر زندگی بشر تاثیرگذار می باشند. کواترنری وارث همه تحولات و شرایطی می باشد که در طی تاریخ زمین بر آن گذشته است.

   مسئله تکامل در حیات جانوری و گیاهی، در خاک ها، کوه ها و دریاها به عنوان منبع اصلی تامین نیازهای انسانی در ارتباط با کواترنری مطرح است. پیش بینی و برخورد با تغییر وضع سواحل، رودخانه ها و یخچال ها، تغییرات اقلیمی و تکامل زمین و کاربردهای زیست محیطی، صنعتی و کشاورزی به صورتی که زندگی و ارتباط میلیون ها انسان را در زمین ممکن ساخته، اهمیت مطالعه کواترنری را بیش از پیش جلوه گر می سازد.

  1 2