سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تدوین "دانشنامه زمین شناسی ایران" را آغاز کرده است.
هنگام آن رسیده است تا این سازمان پس از 57 سال کار بی وقفه، تهیه و انتشار صدها نقشه و گزارش در موضوعات و مباحث گوناگون زمین شناخت ایران،  مجموعه ای مستدل، کامل و فراگیر و به دور از جدال های من ومائی فراهم آورد و در اختیار همگان بگذارد تا هر علاقه مند و پژوهشگری، بتواند با اطمینان و یا دست کم با دغدغه کمتر از آن بهره بردارد، انجام چنین کارسترگی، مشارکت همگان را می طلبد چه آنکه سازمان ها، دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایرانی و جهانی در این مدت کارها و پژوهش های بس ارزشمندی را انجام داده اند که فهم و درک ما را از تحولات زمین دگرگون کرده است. چه بسا مفاهیمی که رنگ باخته و جای خود را به مفاهیم دیگری واگذاشته که بر مبنای علم و نه با نگرش هنری پایه گذاری شده است.
سردبیری این دانشنامه را سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  بر عهده اینجانب عبدالرحیم هوشمندزاده محول نموده تا با استفاده از تجربه ای که در اجرای طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران اندوخته ام، با همکاری گروه نویسندگان و دست اندرکاران ایرانی و جهانی این کار سترگ را هماهنگ و همساز با موازین بین المللی به سامان برسانیم. انشاءالله   

                                                                                 عبدالرحیم هوشمند زاده

                                                                                    مجری طرح تدوین دانشنامه زمین شناسی ایران

 بعد از تحریر: برای هرگونه اطلاع از چگونگی مشارکت، روش و چگونگی انجام کار به سایت Grcir.ir یا با مرکز پژوهش های کاربردی تلفن 32821000-026 فکس 32820260-026 می توان مراجعه نمود.

لینک های مرتبط با این بخش
 سخن سردبیر
 دستاوردها