آزمایشگاه اتمیک فلورانس(AF)

آزمایشگاه اتمیک فلورسانس حدود 7 سال است که فعالیت خود را آغاز کرده و نمونه‌هـای زیادی را مورد آنالیز قرار داده و به موازات آن پروژه‌هـای متنوعی را پشت سر گذاشته است. همچنین این آزمایشگاه موفق به دریافت گواهینامه ایزو 17025در سال 92شده است. این آزمایشگاه دارای کادری مجرب از کارشناس و تکنسین مـیباشد که تجربه کار چندین ساله در راستای ارائه خدمات آزمایشگاهـی و آنالیز روی انواع  نمونه‌هـای معدنی با دقت و صحت را دارا هستند. آزمایشگاه اتمیک فلورسانس آنالیز کمی وکیفی نمونه هـای آب ، ژئـوشیمی و مینرالیزه را انجام مـی‌دهد.

 

ازحدود 1964، کوششهای پژوهشی زیادی در رابطه با ابداع روشـهای تجزیه بر پایه  فلوئورسانس اتمی انجام شده است. روشهای طیف سنجی اتمی تحت عنوان نشر اتمی ، جذب اتمی و فلورسانس اتمی مورد بررسی قرار مـیگیرد. این کار به وضوح نشان داد که این فن وسیله مفید و مناسبی برای تعیین کمی تعداد  نسبتاً زیادی از عناصر در اختیار مـیگذارد. بنابراین، در حالی که روشـهای فلوئور سانس، به ویژه آنهایی که بر پایه اتمسازی الکتروگرمایی استوارند برای شاید پنج تا ده عنصر تا حدی حساسترند ، برای تعدادی عنصر دیگر حساسیت کمتر و گستره غلظتی مفید کوچکتری دارند. اتمهای آزاد بر خلاف مولکولها دارای ترازهای چرخشی و ارتعاشی نیستند و در آنها فقط جهشهای الکترونی صورت خواهد گرفت بدین ترتیب هنگامی که انرژی توسط اتمها جذب یا نشر مـیگردد خطوط طیفی مجزا مشاهده خواهد شد که اساس روشـهای طیف سنجی اتمی را تشکیل مـی دهد.
عناصری مانند As،Sb ، Bi، Hg را مـیتوان در یک محیط حفاظتشده جهت آنالیز  نمونههـای آب، صنایع غذایی، مواد آرایشی، بیوتکنولوژی بکار برد  .همچنین روشی است که برای نمونه هایکشاورزی، علوم پزشکی، اکتشافات ژئـوشیمیایی و صنعت متالوژی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
تجهیزات و فناوری

در حال حاضر روش‌هـای متفاوتی برای تجزیه نمونه‌هـای آنالیزی وجود دارد که با توجه به نوع روش اکتشافی و عواملی نظیر نوع نمونه، عناصر مورد تجزیه، میزان دقت مورد نظر و نیز صرفه اقتصادی مـی‌توان از یک یا چند روش بهره گرفت. این آزمایشگاه مجهز به دستگاه فلورسانس اتمی مدل AF_640 و مدل XGY1011A مـی باشد که یک سیستم آنالیز تک عنصری برای دستگاه مدل  XGY1011Aو دو عنصری برای دستگاه مدل AF_640است که روشاتم‌سازی(نحوه تشکیل اتم)آن از طریق شعله و بخار هیدرید صورت می‌گیرد.
با کمک این روش می‌توان عناصر فرار را با حساسیت مناسب آنالیز کرد همچنین این آزمایشگاه آنالیز تخصصی عنصر جیوه را دارا می باشد و آماده‌سازی خاص برای آنالیز با کمک این دستگاه جهت هضم نمونه‌هـای مختلف زمین‌شناسی، زیست محیطی بر اساس استانداردها می باشد
در ادامه اینکه این آزمایشگاه مجهز به قسمت آماده سازی با تجهیزات لازم جهت آماده ساختن نمونه ها برای آنالیز می باشد .
جهت اندازه گیری عناصر Sb، Bi،Hg ،As  با صرف وقت و هزینه کمتر آزمایشگاه اتمیک فلورسانس در این مرکز بنا نهاده شده است. دقت اندازه گیری عناصر مورد آنالیز در این آزمایشگاه برای نمونه های خاک در حد تشخیص ppm و برای نمونه های آب در حدتشخیص ppb می باشد.
توانایی دستگاه جذب اتمی
ساختار ساده
حساسیت بالا
قابلیت تکرارپذیری در حد مطلوب
تداخل پایین
دامنه خطی وسیع
تکنیک تولید هیدرید
تکنیک تولید بخار سرد برای اندازه‌گیری عنصر جیوه
قابلیت آنالیز نمونه‌هـای خاک و آب
توانایی اندازه‌گیری عناصر فرار
دقت اندازه‌گیری عناصر در نمونه‌هـای آب  در حدpbp
دقت اندازه‌گیری عناصر در نمونه‌هـای خاک  درحدppm