دومین همایش ملی انجمن کواترنری ایران

 دانشگاه اصفهان- دی ماه 1394

مهلت ارسال مقالات: 10 آذر ماه 1394

 محورهای همایش:

1)      زمین شناسی کواترنری

2)      جغرافیاایی کواترنری

3)      کواترنری و هویت مکانی

4)      مخاطرات محیطی کواترنری

5)      بسط روش های نوین در کواترنری

6)      انسان در کواترنری

7)      دیگر موضوعات مرتبط با کواترنری

 دبیرخانه: اصفهان-میدان آزادی- دانشگاه اصفهان دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی

 تلفن: 37935773-031

فکس: 37935774-031

همراه: 09135694033

www.iraquaconference.ir