برای هرگونه اطلاع از چگونگی مشارکت و دسترسی به اطلاعات با شماره تلفن 32821000-026 داخلی 155 تماس و یا حضوری به مرکز پژوهش های کاربردی می توان مراجعه نمود.