پایگاه داده های علوم زمین نیکاراگوئه

پروژه پایگاه داده های علوم زمین نیکاراگوئه یکی دیگر از پروژه هایی است که سازمان زمین شناسی در حوزه آمریکای لاتین انجام داده است.
مطالعات مختلف امکان سنجی در زمینه علوم زمین بر اساس مطالعات اینترنتی، برای انتخاب و بررسی بانکهای اطلاعاتی برای این کشور انجام شده است. مطالعات انجام شده در این زمینه برای کشور نیکاراگوئه جهت ارائه در سایت پایگاه داده های علوم زمین نیکاراگوئه قرار گرفته شده است.
این سایت شامل 4 بخش اصلی Map, Specialized, laboratories, General   می باشد.
که اطلاعات اولیه در این چهار گروه اصلی از کشور نیکاراگوئه در این سایت موجود  می باشد.
بخش نقشه  (Map)
بخش نقشه های سایت شامل 4 بخش نقشه های لرزه ای، نقشه های پراکندگی مواد معدنی، نقشه های زمین شناسی و  نقشه های توپوگرافی می باشد.
بخش تخصصی  (Specialized )
این بخش شامل اطلاعات تخصصی و مهم کشور نیکاراگوئه شامل مخاطرات طبیعی، زمین شناسی، جغرافیا و منابع و ماخذ موجود در کشور نیکاراگوئه می باشد. بخش آزمایشگاههای علوم زمین Laboratories
این بخش شامل 4 بانک اطلاعاتی آزمایشگاههای کاربردی علوم زمین، بانک اطلاعات آزمایشگاههای نمونه برداری نمونه، بانک اطلاعات آزمایشگاههای آماده سازی نمونه و جدول تناوبی می باشد.
بخش عمومی General
این بخش شامل اطلاعات عمومی می باشد که در همه سایتها وجود دارد. این بخشها شامل اخبار، آلبوم تصاویر، همکاران، مقالات، فرهنگ لغت و پوسترها می باشد.

همچنین اطلاعات مفید و ارزشمند دیگری در زمینه علوم زمین برای کشور نیکاراگوئه در سایت آلبا http://www.geoalba.com/Nicaragua/ موجود می باشد.