پایگاه داده های علوم زمین کشورهای عضو آلبا

سازمان زمین شناسی در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت شناخت استعدادهای بالقوه علوم زمین در سطح بین المللی و همکاری مشترک با کشورهای حوزه آمریکای لاتین، درصدد اجرای پروژه پایگاه داده های علوم زمین کشورهای عضو آلبا می باشد. هسته اولیه گروه آلبا با حضور کشورهای ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه شکل گرفته است.
این گروه با هدف توسعه اقتصادی و فرهنگی کشورهای حاشیه دریای کارائیب شکل گرفته و این مجموعه می تواند ظرفیت های خوبی برای همکاری با دیگر مناطق فراهم سازد.
در واقع آلبا مجموعه ای از کشورهایی است که بر اساس طرحی از انسجام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای واقع در کارائیب و آمریکای جنوبی پایه گذاری شده و دارای اشتراکاتی در زمینه فضاهای جغرافیایی، پیوندهای تاریخی و فرهنگی، نیازها و پتانسیلهای مشترک می باشد.
در حال حاضر کشورهای عضو آلبا شامل 5 کشور ونزوئلا، نیکاراگوئه، بولیوی، کوبا و دومینیکا می باشد.
پروژه پایگاه داده های کشورهای عضو آلبا یکی از پروژه های نوینی است که سازمان زمین شناسی ایران در سال نوآوری و شکوفایی بر اساس توسعه روابط در سطوح بین المللی در دست دارد.
اطلاعات مربوط به این پروژه در سایت
http://www.geoalba.com موجود می باشد.


اهدافی که جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عضو آلبا دنبال می کند شامل موارد زیر است:
فرصت سازی و ایجاد ظرفیتهای نوین متقابل
ایجاد مواضع مشترک در خصوص مسائل بین المللی
جذب سرمایه و صدور خدمات فنی و مهندسی
توسعه بازارهای صادراتی جمهوری اسلامی
شناخت پتانسیلهای معدنی
ایجاد بانکهای اطلاعاتی علوم زمین در 5 حوزه جغرافیا، زمین شناسی، مخاطرات، منابع و ذخایر و آزمایشگاهها
تبدیل داده های پراکنده به داده های متمرکز
همکاری کشور جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آلبا جهت تحقق اهداف فوق


لینک های مرتبط با این بخش
 ونزوئلا
 نیکاراگوئه
 بولیوی
 کوبا
 دومینیکا