معرفی

این دبیر خانه رسماً در خرداد ماه 1386 فعالیت خود را آغاز کرده است.
پایگاه داده های علوم زمین اکو به منظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون بخشهای مدیریتی، تجاری و تحقیقاتی اکو به اطلاعات علوم زمین و در راستای نیل به هدف شناخت هر چه بیشتر منابع زمینی و توسعه فعالیتهای عمرانی، معدنی، محیط زیست، انرژی، کاهش خسارات ناشی از مخاطرات زمین  و توسعه ارتباطات منطقه ای اکو تاسیس شده است.
شناخت منابع موجود اطلاعاتی، همسان سازی اطلاعات موجود در حال تولید، ساماندهی اطلاعات موجود علوم زمین در محیط و بستری مناسب و تسهیل دسترسی کاربران به آنها و سایر منابع خارجی از جمله وظایف این بخش می باشد. جمع آوری اطلاعات بصورت غیر متمرکز و ارائه آن از درگاه علوم زمین اکو بصورت متمرکز خواهد بود.
نتایجی که از ایجاد پایگاه داده های علوم زمین اکو حاصل خواهد شد عبارتند از:
• شناسایی، معرفی و ارائه اطلاعات علوم زمین.
• تامین اطلاعات جامع جهت برنامه ریزان و مدیران بخشهای صنعت و معدن و سایر طرح های عمرانی.
• برقراری ارتباط بین سازمانها و شرکتهای داخلی و خارجی در امور مختلف مرتبط با علوم زمین.
• ایجاد بستری مناسب برای تجارت الکترونیک داده های علوم زمین.

فعالیتهایی که تاکنون در این مجموعه انجام گرفته است عبارتند از:
1- گردآوری اطلاعات مربوط به کشورهای عضو از منابع مختلف و ارائه آنها بصورت متمرکز از طریق سایت www.ecogeodb.com .
2- گردآوری لایه های اطلاعاتی جغرافیایی، زمین شناسی، زمین لرزه، خاک، ماهواره ای، معدنی و توپوگرافی، تصحیح، همسان سازی و یکسان سازی آنها و در نهایت تهیه نقشه های مربوطه.
3- طراحی بانکهای اطلاعاتی شامل: اطلاعات معادن و کانسارها، زمین لرزه، کانیها، آزمایشگاه ها و فهرستگان برای فاز اول پروژه.

قابل ذکر است که درصورت نیاز به ایجاد بانکها اطلاعاتی جدید و با تصویب کلیه اعضا و نیز اختصاص بودجه مورد نظر، این بانکها اضافه خواهند شد.