اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : امیر
نام خانوادگی : شفیعی کیسمی
سمت : کارشناس مسئول گروه ICP-MS و LA-ICP-MS


مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای شیمی‌کاربردی

سوابق شغلی: سال 1390 تا 1392 کارشناس گروه ICP-MS و LA-ICP-MS

سال 1392 تا 1396 مدیر فنی آزمایشگاه­های شیمی‌
سال 1396 تاکنون مسئول گروه ICP-MS و LA-ICP-MS