اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : آذر
نام خانوادگی : اخوان
سمت : کارشناس پردازش داده گروه ICP-MS


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد