اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : ندا
نام خانوادگی : شاه محمدی نژاد
سمت : کارشناس آزمایشگاهICP-OES


مدرک تحصیلی: کارشناسی شیمی‌کاربردی