اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : دکتر نعیمه
نام خانوادگی : زری
سمت : کارشناس مسئول آزمایشگاه طلا


مدرک تحصیلی: دکتری شیمی تجزیه
استخدام در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال 1381
مقالات علمی:

Determination of Rare Earth Elements in Environmental Samples by Solid Phase Extraction ICP-OES (Journal of Analytical Chemistry, Vol. 71, No. 4, pp. 365–371)
On-line Green Solid Phase Extraction of Trace Rare Earth Elements and uranium in Environmental Samples and ICP OES Detection (Journal of Brazilian Chemical society, http://dx.doi.org/10.5935/0103-5053.20160074, March 14, 2016)
Ion-association dispersive liquid–liquid microextraction of ultra-trace amount of gold in water samples using Aliquat 336 prior to inductively coupled plasma atomic emission spectrometry determination   (DOI : 10.1186/s40543-016-0102-9, JANS-D-16-00032.0)
Spectrophotometric determination of vanadium by 5,7-diiodo-8-hydroxy quinolone (analytical chemistry seminar)
Removal of rare earth element from industrial effluent by synthesized NaX zeolite
Classification and source apportionment of precious metals using chemometric tools
Analytical chemistry in geological Survey Projects (22nd analytical chemistry seminar, january 2016)
Development of nano magnetic graphen oxide as the sorbent for analysis of trace amount of Pd(II) (6th nano structure materials international conference, march 2016)

دوره‌های آموزشی :

Professional Seminar on safety and chemical waste management(2011)
Nano Core-Shells, the difference methods of synthesis and usage of them(2011)
XRF (2016)
National and Global- scale Geochemical Mapping (2016)
Basic and Internal Assessment in accordance with EN ISO/IEC 17025(2005)
ICDL 1-2 (1388)

دستگاه‌های کروماتوگرافی مایع و عیب یابی آنها (1394)
کارگاه تئوری و عملی کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا (HPLC) (1392)
زمین شناسی کاربردی (1393)
عدم قطعیت، کنترل و تضمین کیفیت در آزمایشگاه آنالیز (1393)
انتخاب مواد مرجع استاندارد مناسب و استفاده صحیح از آن
مدیریت ابزار واطلاعات سازمانی
مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک

مهارت های حرفه ای کار با رایانه
برگزار کننده دوره آموزشی:

Training coursec of BLEG & Fire Assay (geological survey of Niger-2015)
Sample preparation & Fire Assay (Sudan 2014)

روش های تجزیه دستگاهی )1395(
آشنایی با روشهای تجزیه شیمیایی و کاربرد آن در علوم زمین )1381(
 
تخصص های فردی:
فعالیتهای ذیل در رابطه با آنالیز نمونه هایی از نوع خاک, رسوب آبراهه, سنگ, آب دریا, رودخانه و پسابها صورت گرفته است
همکاری در راه اندازی آزمایشگاههای جذب اتمی, اسپکتروگراف نشری, پلارو گرافی و فلورسانس اتمی با همکاری آزمایشگاه زمین شناسی کشور چین برای طرح اکتشاف سراسری سازمان زمین شناسی )1381(
آزمایشگاههای اسپکتروسکوپی:
واحد ICP-OES ,واحد جذب اتمی , واحد فلورسانس اتمی, واحد اسپکتروگراف نشری, واحد فتومترشعله ای
-   آزمایشگاه الکتروشیمی:
واحد پلاروگرافی
آزمایشگاه Fire Assay  جهت آنالیز طلا
همکاری در رابطه با راه اندازی آزمایشگاه BLEG در مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
همکاری با بخش نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی
مربی ازمایشگاه شیمی الی (رشته های مهندسی شیمی) دانشگاه صنعتی امیر کبیر
مدرس دانشگاه غیر انتفاعی ابرار
همکار طرح تولید آلومینیوم فلوراید از اسید فلوسیلیسیک (مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی) در مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی ایران (مجری طرح: خانم دکتر رنجبر)
ترجمه مقالات لاتین در رابطه با طرحهای ارائه شده در مرکز پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
آنالیز نمونه های حقیقی و سنتزی مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا دانشگاه صنعتی امیر کبیر- از سال 1381 تا 1385

مهارت کامپیوتر و زبان خارجه:
Office software
Internet survey
Matlab software (related to chemical computation)
مسلط به زبان انگلیسی (نوشتار، گفتار)