اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : شیدا
نام خانوادگی : اسکندری
سمت : رئیس اداره پژوهش های کاربردی اکتشاف مواد معدنی


مدرک تحصیلی: کارشناسی زمین­ شناسی
سوابق شغلی: سال 1374 تا 1387 کارشناس گروهGIS  مدیریت ژئومتیکس سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال 1387 تاکنون رئیس اداره پژوهش های کاربردی اکتشاف مواد معدنی