اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : یگانه
نام خانوادگی : احمدزاده طالبی تبریزی
سمت : کارشناس مسئول گروه پلاروگرافی


مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی‌ تجزیه