اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : علی
نام خانوادگی : اثنی عشری
سمت : سرپرست اداره زمین‌شناسی فلزات استراتژیک


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن