اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : ستوده
نام خانوادگی : ویسه
سمت : کارشناس فناوری اطلاعات