اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : دکتر فریبرز
نام خانوادگی : قریب
سمت : رئیس مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
شماره تماس : 3280200-026
آدرس : کرج- میدان استاندارد- مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی کشور


سوابق تحصیلی: دکترا زمین شناسی ،گرایش رسوب شناسی و سنگ رسوبی

سوابق شغلی:

·         رئیس مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

·         هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

·         رئیس انجمن کواترنری ایران.

·         مدیر پژوهش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور. 

فعالیت های علمی:

·         انجام بررسی های دورسنجی به منظور اکتشاف مواد معدنی در نواحی خاور و شمال خاوری و شمال باختری و مرکزی ایران.

·         تهیه نقشه زمین شناسی ورقه جاجرم در مقیاس یکصدهزارم.

·         همکاری در تهیه نقشه کواترنری خاورمیانه در مقیاس 1:5000000.

·         همکار در تهیه نقشه های یکصدهزارم زمین شناسی کوه دنا ،سمیرم و بروجن.

·         تهیه نقشه زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی ناحیه زالکی در مقیاس یک ده هزارم بمنظور تعیین محل احداث سد بر روی سر شاخه های رودخانه دز.

·          بررسی سنگ شناسی و محیط رسوبی سازند کهر در نواحی شاهین دژ و مرزن آباد .

·         بررسی سنگ شناسی و محیط رسوبی سازندهای گورپی، امیران و تاربور در ناحیه سمیرم.

·          راهنمایی و مشاور در پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی وسنجش از دور.

·         داور مقالات مجله های علمی- پژوهشی زمین شناسی، کواترنری و سنجش از دور در کشور.  

فعالیت های اجرایی:

·          همکاری در اجرای پروژه اکتشاف عناصر نادر در کشور، مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

·         همکاری در اجرای پروژه اکتشاف عنصر روی در کشور، مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

·           همکاری در ایجاد آزمایشگاه مرجع مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

·          همکاری در ایجاد آزمایشگاه کانی شناسی در مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

·          همکاری در ایجاد آزمایشگاه نانو و بیو زمین در مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

·         ایجاد گروه کواترنری در مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

·         همکاری در ایجاد آزمایشگاه آماده سازی نمونه های سنگی و فسیلی بمنظور تعیین سن مطلق در مرکز پزوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

·         رئیس گروه دورسنجی ،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.

·         همکاری در پروژه برداشت تصاویر ابر طیفی ناحیه خاوری ایران.

·         مسئول پروژه بررسی داده های ماهواره ای راداری به منظور شناسایی نواحی در حال فرو نشست ،نواحی دارای پتانسیل لغزش و گسل ها بروش اینتر فرومتری.

·         هیات تحریریه مجله علمی- پژوهشی سنجش از دور و GIS ایران.

·         مدیر مسئول مجله علمی- پژوهشی انجمن کواترنری ایران. 

فعالیت های آموزشی:

·         تدریس دروس زمین شناسی و سنجش از دور در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، خوارزمی، تربیت مدرس، پژوهشکده سازمان زمین شناسی و پیام نور.

 

مقاله ها :

·         ارائه چندین مقاله در گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی در زمینه کاربردهای مختلف تصاویر ماهواره ای در اکتشاف مواد معدنی و زمین شناسی.

·         ارائه مقاله جهت نمایش توانمندی سازمان زمین شناسی در بکار گیری علوم و تکنولوژی های جدید در سازمان ملل متحد (SCAP) در کشور تایلند.

·         ارائه مقالات زمین شناسی در فصلنامه علوم زمین.

·         ارائه مقاله در همایش سالانه دانشگاه آزاد اسلامی.

·         ارائه مقاله در مجله فصلنامه علوم زمین.

·         ارائه مقاله در مجله انجمن کواترنری ایران. 

عضویت ها:

·         رئیس انجمن کواترنری ایران.

·         عضو هیات مدیره انجمن سنجش از دور.

·         عضو انجمن زمین شناسی.

·         عضو نظام مهندسی زمین شناسی و معدن.

·         عضو هیات مدیره انجمن سنجش از دور در زمین شناسی.

·         عضو کارگروه سنجش از دور سازمان فضایی ایران