اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : مهرداد
نام خانوادگی : مفیدی
سمت : سرپرست اداره ساماندهی داده های علوم زمین
شماره همراه : 989124604097
پست الکترونیکی : mofidy@outlook.com
آدرس : mofidy@gsi.ir