اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : مهرداد
نام خانوادگی : مفیدی
سمت : کارشناس مسئول اداره ساماندهی اطلاعات


سوابق شغلی: سال 1389 تا 1393 کارشناس فناوری اطلاعات

 سال 1393 تا کنون کارشناس مسئول فناوری اطلاعات