اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : زهرا
نام خانوادگی : شریفی
سمت : کارشناس و مسئول گروه هیدروژئوشیمی بخش اکتشاف مرکز پژوهشهای کاربردی