اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : زهرا
نام خانوادگی : شریفی
سمت : کارشناس هیدروژئومورفولوژی


مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد هیدروژئومورفولوژی

سوابق شغلی: سال 1387 تا1389 کارشناس اداره زمین­شناسی پزشکی

سال 1389 تا 1390کارشناس هیدروژئوشیمی‌ اداره پژوهش­های کاربردی زمین‌شناسی

سال 1390تا 1396 کارشناس گروه هیدروژئوشیمی اداره پژوهش­های کاربردی اکتشاف

از سال 1396تاکنون کارشناس هیدروژئومورفولوژی