اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : شهرزاد
نام خانوادگی : ابوتراب
سمت : رئیس اداره هیدروژئوشیمی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی

سوابق شغلی: سال 1383 تاسال 1386 کارشناسGIS  در مدیریت ژئومتیکس سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سال 1386 تا 1396 کارشناس اداره پژوهش­های کاربردی اکتشاف
سال 1396 تا کنون رئیس اداره هیدروژئوشیمی