اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : شهرزاد
نام خانوادگی : ابوتراب
سمت : کارشناس گروه اکتشاف مرکز پژوهشهای کاربردی