اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : زهرا
نام خانوادگی : مجلسی
سمت : سرپرست اداره آزمایشگاه مرجع زمین شناسی


مدرک تحصیلی:دانشجو کارشناسی ارشد زمین‌شناسی اقتصادی
سوابق شغلی: سال 1389 تا سال 1394 کارشناس مسئول گروه کانی سنگین
سال 1391 تا سال 1397 جانشین مدیر کیفی آزمایشگاه‌ها
سال 1394تا سال 1397کارشناس مسئول گروه XRD
سال 1397 تا 1398 جانشین مدیر فنی آزمایشگاه‌ها
سال 1398 تاکنون سرپرست اداره آزمایشگاه مرجع زمین شناسی