اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : امیر مهیار
نام خانوادگی : اژدرپور
سمت : سرپرست معاونت زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی


مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری زمین­ شناسی مهندسی
سوابق شغلی: سال 1391 تا 1398 مسئول آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی(SEM)
سال 1393تا 1398: رئیس آزمایشگاه ­های مرجع زمین‌شناسی
سال 1398 تاکنون: سرپرست معاونت زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی