اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : امیر مهیار
نام خانوادگی : اژدرپور
سمت : مسئول اداره آزمایشگاه‌های مرجع زمین شناسی