اطلاعات بیشتر در مورد همکاران
نام : افسر
نام خانوادگی : صفری
سمت : کارشناس آزمایشگاه ICP-MS


               

مدرک تحصیلی: لیسانس زمین شناسی
سوابق شغلی: کارشناس فروش شرکت پیوند توسعه، 85تا90
کارشناس آزمایشگاه مرکزپژوهشهای کاربردی و اکتشاف معدنی کشور، 90 تا96

دوره‌های آموزشی :
" ICDL1" سازمان فنی حرفه ای کرج،
"ICDL2" سازمان فنی حرفه ای کرج،
 "اکسل پیشرفته" سازمان فنی حرفه ای کرج،
"مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه"، سازمان زمین شناسی، شهریور
1395" شبکه و امنیت اطلاعات در سازمانها "، سازمان زمین شناسی، شهریور 1395
" مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی"، سازمان زمین شناسی، شهریور
1395" مفاهیم وکلیات دولت الکترونیک"، سازمان زمین شناسی، شهریور 1395
"کارگاه آموزشی نحوه انتخاب مواد مرجع استاندارد مناسب و استفاده صحیح از آن در تاریخ" مهر 1395 ،سازمان زمین شناسی
"کارگاه آموزشی روشهای تجزیه دستگاهی " مرداد1395