مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
( تقوا پيشه کنيد و خداوند به شما علم و دانش مي دهد(سوره بقره آيه125